• baş_banner

Ən tam funksiyaları olan yüksək dəqiqlikli elmi tədqiqat dərəcəli torpaq qida detektoru

Torpaq elementləri: torpaq ammonium azotu, torpaqda mövcud fosfor, torpaqda mövcud olan kalium, torpaq nitrat azotu, torpağın hidrolizə olunmuş azotu, torpağın ümumi azotu, torpağın ümumi fosforu, torpağın ümumi kaliumu, torpağın üzvi maddəsi (hillinq üsulu), torpağın üzvi maddələrinin çıxarılması (çıxarma üsulu) üsul), torpaq kalsiumu, torpaq maqneziumu, torpaq kükürd, torpaq silisiumu, torpaq bor, torpaq dəmir, torpaq mis, torpaq manqan, torpaq sink, torpaq xlor, torpaq qurğuşun, torpaq arseni, torpaq xrom, torpaq xrom, torpaq civə, torpaq molibden , torpaq nikel, torpaq alüminium, torpaq flüor, torpaq titan, torpaq selenium.
Gübrə elementləri: azot gübrəsində ammonium azot, gübrədə nitrat azot, karbamid azotu, biuret, fosfor gübrəsində fosfor, fosfat gübrəsində suda həll olunan fosfor, kalium gübrəsində kalium, ümumi azot gübrəsində ümumi azot, qarışıq gübrədə ümumi azot mürəkkəb gübrədə kalium, Üzvi gübrə ümumi azot, üzvi gübrə ümumi fosfor, üzvi gübrə ümumi kalium, üzvi gübrə nitrat azot, üzvi gübrə mövcud fosfor, üzvi gübrə mövcud kalium, üzvi gübrə turşusu hidroliz azotu, üzvi maddə, humik turşusu (suda həll olunan) parçalanmış kömür), suda həll olunan humik turşusu (linyit), suda həll olunan humik turşusu (torf), sərbəst humik turşusu (aşınmış kömür), sərbəst humik turşusu (linyit), sərbəst humik turşusu (torf), suda həll olunan gübrə ümumi azot , suda həll olunan gübrə ümumi fosfor, suda həll olunan gübrə ümumi kalium, yarpaq gübrə ümumi azot,yarpaq gübrə ümumi fosfor, yarpaq gübrə ümumi kalium, su azot, su fosfor, su kalium, su azot (bulanık), su fosfor (bulanık), su kalium (bulanık), gübrə kalsium, gübrə Maqnezium, gübrə Kükürd, Gübrə Silisium Bor, Gübrə Dəmir, Gübrə Mis, Gübrə Manqan, Gübrə Sink, Gübrə Xlor, Gübrə Qurğuşun, Gübrə Arsen, Gübrə Xrom, Gübrə Kadmium, Gübrə Merkuri
Bitki elementləri: məhsul nitrat azotu, məhsul ammonium azotu, məhsul fosforu, məhsul kaliumu, məhsul kalsiumu, məhsul maqneziumu, məhsul kükürdü, məhsul silikonu, məhsul bor, məhsul dəmiri, məhsul misi, məhsul manqanı, məhsul sinki, məhsul xloru
Bitki elementləri: bitkinin ümumi azotu, bitkinin ümumi fosforu, bitkinin ümumi kaliumu
Torpaq mühiti: torpağın rütubəti, torpağın temperaturu, torpağın pH-ı, torpağın şoranlığı

36


Göndərmə vaxtı: 31 avqust 2022-ci il